Miljöprogram 2012-2016

Från den 1 januari 2012 gäller ett nytt miljöpolitiskt program för Stockholms läns landstings verksamheter. Genom det nya miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016, fortsätter landstinget att utveckla sitt miljöarbete och höjer ambitionsnivån ytterligare.

Miljöutmaning 2016 är landstingets sjätte miljöpolitiska program och det sträcker sig fram till 2016. Miljöarbete är en bärande del av landstingets arbete för hållbar samhällsutveckling och en god hälsa. Syftet med miljöprogrammet är att minska miljöpåverkan från landstingets olika former av verksamheter.

Tre målområden inom miljöarbetet 2012-2016

Den övergripande inriktningen i det nya miljöprogrammet utgår från tre målområden; klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete.

Klimateffektivt

Under 2012 - 2016 är landstingets klimatarbete inriktat på följande områden:

 • effektivisera energianvändningen
 • energieffektivisera transporter
 • öka andelen förnybar energi
 • minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser
 • öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan
 • regionalplanera för lägre klimatpåverkan per invånare

Resurseffektivt

Under 2012-2016 ska landstinget vara resurseffektivt genom att fokusera på följande områden:

 • använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster
 • effektivisera vårdkedjorna
 • planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande
 • minska mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen
 • verka för resurseffektiv och tillgänglig bebyggelsestruktur

Hälsofrämjande

Under 2016 ska landstingets miljöarbete vara hälsofrämjande genom att fokusera på följande områden:

 • minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor
 • minska miljörisker med läkemedel
 • minska utsläpp av luftföroreningar och buller 
 • öka mängden ekologiska livsmedel
 • verka för en god livsmiljö

För varje målområde finns en långsiktig vision som sträcker sig förbi programperioden medan målen ska vara uppnådda 2016. För målområdet klimateffektivt finns ett övergripande mål som sträcker sig ända till 2020 eftersom klimatpåverkan är en fråga som kräver en mer långsiktig planering. Målområdet är därför även landstingets klimatstrategi.

Läs mer om:

Landstingets miljöarbete

Stockholms läns landsting bedriver sedan mer än 20 år tillbaka ett utvecklingsarbete inom flera miljöområden där bland annat förbättrad kollektivtrafik, övergång till förnybara bränslen, minskade lustgasutsläpp, minimering av läkemedlens miljöpåverkan och utfasning av farliga kemikalier utgjort viktiga delar. Det nya miljöprogrammet är det sjätte steget i landstingets miljöarbete. Miljöpolicyn visar de grundläggande utgångspunkterna för hur landstinget ska arbeta.

Senast uppdaterad:
2013-02-15
Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
Kontakta redaktionen