Vårdcoacher - Aktiv hälsostyrning

En liten grupp patienter med många diagnoser står för en fjärdedel av
alla akuta inläggningar på Stockholms akutsjukhus. Idag har patienter, som ofta behöver akuta insatser, möjlighet att få en vårdcoach.

Vårdcoachens uppgift
Vårdcoachen är en erfaren och specialutbildad sjuksköterska. Coachen erbjuder ett stöd som är anpassat till den enskilde patienten under en begränsad tid. Stödet fungerar som ett komplement till ordinarie vård och omsorg.

Vårdcoachen gör en helhetsbedömning av patientens situation och tar reda på patientens behov, som sedan resulterar i en personlig åtgärdsplan.

Patienten får sedan:

  • rådgivning med coachning via telefon
  • stöd till egenvård och
  • koordinering av vård- och omsorgskontakterna.

Syftet är att skapa förbättrad hälsa och livskvalitet, ökad trygghet, en mer sammanhållen vård- och omsorg samt bättre medicinska resultat.

Aktuellt projekt
Vårdcoacher är en del av ett forskningsprojekt inom Stockholms läns landsting. I projektet erbjuds en viss grupp patienter, med många akutbesök och inläggningar på sjukhus under en kort tid, en vårdcoach. De har ofta flera olika sjukdomar. Särskilt representerade är patienter med svår hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

De medicinskt ansvariga för forskningsprojektet på de olika sjukhusen väljer efter noggrann analys ut patienterna. Det handlar om att identifiera dem som riskerar att försämras och där försämringen går att förebygga om rätt insatser sätts in i rätt tid.


Korta fakta om projektet
Forskningsprojektet med vårdcoacher är en del av Stockholms läns landstings utveckling av aktiv hälsostyrning. Projektet finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Forskningsstudien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

 

Kontakt
Regina Rodau
Medicinsk rådgivare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: regina.rodau@sll.se

Senast uppdaterad:
2014-04-02
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen